Schrack Technik s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Schrack Technik s.r.o.

1. Použitie

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) spoločnosti Schrack Technik s.r.o.  so sídlom Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 610 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67768/B (ďalej len „Schrack Technik“ alebo „Predávajúci“) sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a iné dodávky, ktoré uzavrie (uskutoční) spoločnosť Schrack Technik so svojimi odberateľmi (ďalej len „Odberateľ“ alebo „Kupujúci“), bez ohľadu na druh dotknutého tovaru alebo služieb a bez ohľadu na to, či sa v objednávke uvádza konkrétny alebo výslovný odkaz na tieto Obchodné podmienky alebo nie.

1.2 Každá podmienka Odberateľa, ktorá vybočuje z rámca týchto Obchodných podmienok alebo ich mení, sa nepoužije. Každá zmena alebo doplnenie týchto Obchodných podmienok si bude v každom prípade vyžadovať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Schrack Technik, ktorý bude riadne podpísaný v mene spoločnosti.

1.3 V prípade, ak Predávajúci a Odberateľ uzavrú písomnú rámcovú zmluvu alebo písomnú zmluvu, takáto rámcová zmluva alebo zmluva môže upraviť vzájomný vzťah zmluvných strán odlišne od týchto obchodných podmienok, pričom namiesto dotknutých ustanovení týchto obchodných podmienok sa budú uplatňovať predmetné ustanovenia uvedené v rámcovej zmluve alebo v zmluve.

  

2. Predkladanie ponúk

2.1 Ponuky Predávajúceho sa pokladajú za nezáväzné ponuky a nie sú spojené s povinnosťou Predávajúceho uzavrieť zmluvu.

2.2 Ponuková dokumentácia a projektová dokumentácia sa nesmie rozmnožovať a takisto ani poskytovať tretím osobám bez povolenia Predávajúceho. Predávajúci môže žiadať jej vrátenie v ktoromkoľvek čase, pričom vzniká povinnosť vrátiť ju Predávajúcemu ihneď, pokiaľ bude objednávka zadaná inej osobe.

  

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1 Zmluva sa považuje za uzavretú v momente, kedy Predávajúci písomne potvrdí prijatú objednávku alebo odošle zásielku.

3.2 Rámcová zmluva je uzavretá v momente, keď je podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.3 Údaje obsiahnuté v katalógoch, brožúrach, atď. ako aj všetky ústne alebo písomné vyhlásenia budú záväzné iba v prípade, ak sa Predávajúci na ne výslovne odvolá v potvrdení objednávky.

3.4 Neskoršie doplnenia alebo zmeny zmluvy budú podliehať písomnému potvrdeniu.

  

4. Ceny

4.1 Ceny sa budú uvádzať pri parite ex works (zo závodu) alebo ex warehouse (zo skladu) Predávajúceho bez DPH, obalov a balenia, nakládky, demontáže, spätného prevzatia a riadnej recyklácie a likvidácie odpadových elektrických a elektronických zariadení pre komerčné účely. Odberateľ zodpovedá za všetky poplatky, dane a ostatné clá, ktoré sa vyberajú za dodávku tovaru. Pokiaľ podmienky dodávky zahŕňajú prepravu na miesto určené Odberateľom, náklady na prepravu a takisto aj náklady na poistenie prepravy, ktorú si želá Odberateľ, budú na účet Odberateľa, ktorý sa tieto zaväzuje Predávajúcemu uhradiť. Platí však, že dodávka nezahŕňa vyloženie alebo následné nakladanie s dodaným tovarom. Obalové materiály budú vzaté späť iba na základe výslovnej dohody.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny v prípade, ak nebude objednávka vystavená v súlade s predloženou ponukou.

4.3 Pri realizácii objednávok na opravu bude Predávajúci povinný poskytnúť všetky služby, ktoré sa pokladajú za vhodné, a tieto vyúčtuje Odberateľovi na základe pracovných vstupov a/alebo vynaložených nákladov. To isté platí pre servis alebo dodatočné služby, ktorých vhodnosť sa zistí až v momente realizácie objednávky na opravu. V takomto prípade sa nebude vyžadovať zaslanie osobitného oznamu Odberateľovi.

4.4 Náklady na odhad nákladov na opravu a údržbu alebo na znalecké ocenenie budú vyúčtované Odberateľovi.

 

5. Dodávka

5.1 Dodacia lehota začína plynúť v najneskorší z nižšie uvedených dátumov:

a) deň potvrdenia objednávky Predávajúcim;

b) deň, kedy Odberateľ splní všetky podmienky (technické, obchodné a iné), za ktorých splnenie zodpovedá;

c) deň, kedy Predávajúci obdrží zálohu alebo zabezpečenie, ktoré má obdržať pred dodávkou predmetného tovaru.

5.2 Odberateľ je povinný získať všetky licencie alebo povolenia, ktoré sa môžu vyžadovať od úradných orgánov alebo tretích osôb pre výstavbu strojov a zariadení. Ak dôjde k omeškaniu pri udelení týchto licencií alebo povolení z ľubovoľného dôvodu, bude dodacia lehota predĺžená o dobu omeškania.

5.3 Predávajúci bude môcť uskutočňovať čiastkové alebo predbežné dodávky a fakturovať za ne cenu Odberateľovi. Ak budú dohodnuté dodávky na požiadanie, bude sa dodávka tovaru považovať za požiadanú najneskôr jeden rok po vystavení objednávky.

5.4 Pri výskyte nepredvídateľných okolností alebo takých okolností, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť (ako napríklad všetky prípady vyššej moci) a ktoré bránia dodržaniu dohodnutej dodacej lehoty, bude dodacia lehota predĺžená v každom prípade o dobu trvania týchto okolností. Uvedené okolnosti zahŕňajú predovšetkým ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie pri preprave alebo preclení, škody spôsobené počas prepravy, nedostatok energie a surovín, spory s odbormi/zamestnancami, neplnenie zo strany hlavných dodávateľov komponentov, ktorých je ťažké nahradiť.  Tieto menované okolnosti oprávňujú k predlženiu dodacej lehoty aj vtedy, pokiaľ nastanú u subdodávateľa (subdodávateľov).

5.5 Ak bola zmluvnými stranami v momente uzatvorenia zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta pre nedodanie tovaru, bude sa postupovať nižšie uvedeným spôsobom, pričom všetky odchýlky týkajúce sa jednotlivých položiek nebudú mať vplyv na ostatné ustanovenia: ak Odberateľ preukáže omeškanie Predávajúceho pri plnení výlučne z dôvodu zavinenia Predávajúceho, bude si môcť Odberateľ nárokovať za každý celý (ukončený) týždeň omeškania zmluvnú pokutu v maximálnej výške 0,5 %, pričom výška celkovej zmluvnej pokuty nepresiahne 5%. Platí však, že zmluvná pokuta sa bude počítať z hodnoty tej časti tovaru, ktorý sa mal dodať, a ktorý nie je možné používať z toho dôvodu, že Predávajúci zavinene nedodal jeho základnú súčasť, za podmienky, že Odberateľovi vznikla škoda vo vyššie uvedenom rozsahu. Vylučuje sa uplatňovanie práv na náhradu škody presahujúcich tento rozsah a tiež úroky z omeškania prípadne iné sankcie spojené s omeškaním Predávajúceho.

 

6. Prechod nebezpečenstva a miesto plnenia

6.1 Nebezpečenstvo škody prechádza na Odberateľa v čase, kedy tovar opustí závod alebo sklad, bez ohľadu na dohodnuté podmienky ponuky (ako napríklad zaplatené prepravné, C.I.F., atď.). Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na prípady, kedy prepravu uskutoční, zorganizuje a dozerá na ňu Predávajúci, ako aj na situácie, kedy sa dodanie uskutočňuje v súvislosti s montážnymi prácami, ktoré má uskutočniť Predávajúci.

6.2 U služieb bude miestom plnenia miesto, v ktorom sa služby poskytujú; nebezpečenstvo škody týkajúce sa daných služieb alebo ich časti, na ktorom sa dohodli zmluvné strany, prechádza na Odberateľa v čase, kedy budú dané služby poskytované.

 

7. Platba

7.1 Základná lehota splatnosti je 14 dní od jej doručenia Odberateľovi.

7.2 V prípade čiastkových úhrad sú jednotlivé čiastkové úhrady splatné v momente obdržania príslušných faktúr. To isté platí pre čiastky vyfakturované za dodatočné dodávky alebo čiastky vyplývajúce z dodatočných zmlúv, ktoré presahujú rozsah pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na platobné podmienky dohodnuté za hlavnú dodávku.

7.3 Platby treba uhrádzať bez akejkoľvek zľavy Predávajúcemu v dohodnutej mene. Zmenky a šeky nie sú Predávajúcim akceptované.

7.4 Odberateľ nie je oprávnený zadržať platbu alebo uskutočniť jej zápočet z dôvodu akýchkoľvek nárokov zo zodpovednosti za vady alebo z dôvodu akýchkoľvek iných protinárokov bez súhlasu predávajúceho.

7.5 Platba sa považuje za zrealizovanú v deň, kedy bola  príslušná čiastka k dispozícii Predávajúcemu (pripísaná na účet Predávajúceho).

7.6 Ak Odberateľ nedodrží platobné podmienky alebo ľubovoľné iné záväzky vyplývajúce z tejto alebo inej transakcie, Predávajúci môže postupovať nižšie uvedeným spôsobom bez toho, aby boli dotknuté jeho ostatné práva:

a) pozastaviť plnenie svojich vlastných záväzkov dovtedy, kým nebudú platby uhradené alebo kým nebudú iné záväzky splnené, a uplatniť svoje právo na predĺženie dodacej lehoty v príslušnom rozsahu;

b) vyzvať na vyrovnanie záväzkov vyplývajúcich z tejto alebo ľubovoľnej inej transakcie a vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne plus  DPH z týchto čiastok, s ktorými je Odberateľ v omeškaní, počínajúc odo dňa splatnosti až do zaplatenia.  Predávajúci je tiež oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Odberateľa zaplatiť Predávajúcemu v čas bez omeškania, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zaplatiť úroky z omeškania.

V každom prípade je Predávajúci oprávnení  fakturovať Odberateľovi všetky čiastky, ktoré vznikli pred súdnym sporom, predovšetkým poplatky za upomienky a poplatky za právne služby a Odberateľ sa zaväzuje ich uhradiť.

7.7 Akékoľvek osobitne písomne dohodnuté zľavy a prémie budú podmienené úhradou platby v plnej výške v lehote splatnosti.

7.8 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo podľa § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ku všetkému tovaru, ktorý dodal, až do momentu, kým neobdrží všetky vyfakturované čiastky, vrátane úrokov a nákladov.

Odberateľ týmto v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov postupuje na Predávajúceho všetky svoje vlastné pohľadávky (nároky) vyplývajúce z predaja tovaru obdŕžaného od Predávajúceho, a to aj v prípade, ak je tento spracovaný, premenený alebo spojený s ostatným tovarom, a to za účelom zabezpečenia záväzkov Odberateľa na platbu kúpnej ceny. O takomto postúpení je Odberateľ povinný informovať každého svojho dlžníka a Odberateľ týmto vyhlasuje, že nemá a neuzavrie takú dohodu, ktorá by vylučovala postúpenie pohľadávok na Predávajúceho. V prípade následného predaja tovaru bude mať Odberateľ právomoc disponovať s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, iba za podmienky, že v momente následného predaja Odberateľ bude informovať svojho kupujúceho o postúpení práv za účelom zabezpečenia pohľadávky alebo zapíše postúpenie práv do svojich účtovných kníh. Na žiadosť Predávajúceho bude Odberateľ povinný informovať Predávajúceho o postúpenej pohľadávke a o jej dlžníkovi, pričom poskytne všetky informácie a materiály požadované pre jej vymoženie (inkaso), ktoré má k dispozícii, a bude informovať o postúpení aj dlžníka. Ak dôjde k exekúcii tovaru alebo jeho inému zabaveniu, Odberateľ okamžite upozorní na vlastnícke práva Predávajúceho a bude okamžite informovať Predávajúceho o exekúcii alebo inom zabavení tovaru alebo obmedzení práva nakladať s tovarom.

 

8. Záruka a povinnosť odstránenia vád

8.1 V prípade riadneho plnenia zo strany Odberateľa (ak budú dohodnuté platobné podmienky dodržané), bude Predávajúci povinný za podmienok tu zakotvených odstrániť akúkoľvek vadu neumožňujúcu riadne fungovanie tovaru, ktorá existovala v čase dodania predmetného tovaru, či už bola táto vada spôsobená nesprávnou konštrukciou, materiálom alebo výrobou uvedeného tovaru. Z údajov uvedených v katalógoch, brožúrach, propagačných dokumentoch a takisto ani z písomných alebo ústnych vyhlásení, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy, nie je možné vyvodzovať žiadne nároky z vád tovaru a záručné povinnosti.

8.2 Pokiaľ sa na jednotlivé položky nedohodla osobitná záručná doba, platí záruka v trvaní 12 mesiacov. Táto doba sa vzťahuje aj na všetky tovary, ktoré boli dodané (alebo služby, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s dodaným tovarom) a ktoré sú pevne spojené s budovami alebo pozemkami. Záručná doba začína plynúť v momente prechodu nebezpečenstva škody podľa článku 6.

8.3 Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí tovar skontrolovať na prípadné vady, ktoré je povinný nahlásiť ihneď na mieste prebratia tovaru. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád ich na mieste oznámiť dopravcovi (uviesť do protokolu o preberaní prepravcu), alebo ich najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru oznámiť písomnou formou aj s fotodokumentáciou na https://www.schrack.sk/services/reklamacie. Ak kupujúci zistí prítomnosť skrytých vád na tovare neskôr, je povinný o tom ihneď po odhalení vád spoločnosť Schrack informovať, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci si nesplní svoju povinnosť bezodkladne skontrolovať a/alebo informovať o vadách, považuje sa tovar za vyhovujúci a bez vád. Spoločnosť Schrack nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravcom.

8.4 Vyššie uvedené záväzky Predávajúceho zo záruky platia iba za podmienky, že Odberateľ okamžite písomne oznámi všetky vady, ktoré sa vyskytli, a že tento oznam bude doručený Predávajúcemu. Odberateľ je povinný okamžite preukázať prítomnosť vady, predovšetkým dá okamžite k dispozícii Predávajúcemu všetky materiály a údaje, ktoré má k dispozícií. Nedodržanie záväzku Odberateľa na zaslanie okamžitého oznamu o vade spôsobuje zánik práva na náhradu nepriamych škôd spôsobených vadou. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa bodu 8.1 vyššie, v prípade, ak Odberateľ zaslal oznam o vade, môže Predávajúci nahradiť vadný tovar alebo jeho vadné časti alebo nechať si ich vrátiť za účelom opravy, prípadne poskytnúť spravodlivú a primeranú zľavu z ceny.

8.5 Všetky náklady vynaložené v súvislosti s opravou vád (napríklad náklady na montáž a demontáž, prepravu, likvidáciu odpadu, cestovné a čas strávený cestovaním) budú na účet Odberateľa, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť. Nahradené časti sa stávajú majetkom Predávajúceho.

8.6 Ak bude určitý tovar vyrobený Predávajúcim na základe dizajnu, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých Odberateľom, zodpovednosť za vady a záruka Predávajúceho sa obmedzuje iba na nedodržanie špecifikácií Odberateľa.

8.7 Predávajúci nie je zodpovedný za vady a záruka neplatí v prípade, ak vady boli spôsobené inštrukciami a montážou tretích osôb (nie na základe inštrukcie Predávajúceho), nevhodnými zariadeniami alebo nedodržaním inštalačných požiadaviek alebo prevádzkových podmienok, preťažením častí nad stanovené hodnoty oznámené Predávajúcim, nedbanlivým alebo nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím nevhodných materiálov, a takisto ani na vady, ktoré je možné pripísať materiálu dodanému Odberateľom. Okrem toho Predávajúci nie je zodpovedný za škodu spôsobenú konaním tretích osôb, atmosferickými výbojmi, prepätím a chemickými vplyvmi. Zodpovednosť za vadu a záruka sa nevzťahuje na nahradenie častí podliehajúcich bežnému opotrebeniu. V prípade predaja použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady a neposkytuje žiadnu záruku. .

8.8 Zodpovednosť za vadu a záruka zanikne okamžite, pokiaľ bez písomného súhlasu Predávajúceho Odberateľ sám alebo tretia osoba, ktorá nie je výslovne oprávnená na to Predávajúcim, uskutočnia zmeny alebo opravy na akomkoľvek dodanom tovare.

8.9 Ustanovenia bodov 8.1 až 8.8 sa budú primerane vzťahovať na všetky prípady, kedy musí byť záväzok na odstránenie vád akceptovaný z iných dôvodov stanovených zákonom.

  

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak došlo k zavinenému omeškaniu Predávajúceho a iba po tom, ako uplynie dodatočná primeraná lehota pre nápravu, ktorá mu bola poskytnutá Kupujúcim písomne, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní. Odstúpenie od zmluvy je nutné oznámiť písomne prostredníctvom doporučeného listu.

9.2 Popri všetkých svojich ostatných právach bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy:

a) ak sú dodanie alebo zahájenie, prípadne pokračovanie v poskytovaní plnenia, ktoré sa majú poskytnúť na základe zmluvy, nemožné z dôvodov, za ktoré zodpovedá Odberateľ a v prípade, že omeškanie prekročí primeranú lehotu pre nápravu, ktorá bola poskytnutá;

b) ak sú pochybnosti o platobnej schopnosti Odberateľa a pokiaľ Odberateľ neuhradí na žiadosť Predávajúceho platbu vopred alebo neposkytne primerané zabezpečenie ešte pred dodaním; alebo

c) ak z dôvodov uvedených v bode 5.4 sa lehota pre dodanie predĺži o viac ako polovicu pôvodne dohodnutej lehoty alebo je minimálne 6 mesiacov.

9.3 Z dôvodov uvedených vyššie môže Predávajúci odstúpiť od zmluvy aj v súvislosti s nedodanou časťou tovaru alebo neposkytnutou časťou služieb, ktoré boli dohodnuté.

9.4 V prípade, ak bude zahájené konkurzné konanie, reštrukturalizácia alebo likvidácia týkajúce sa niektorej zmluvnej strany alebo ak bude návrh na zahájenie takýchto konaní zamietnutý z dôvodu nedostatočného majetku, druhá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty.

9.5 Bez toho, aby boli dotknuté nároky Predávajúceho na náhradu škody, vrátane nákladov vzniknutých pred súdnym konaním, platí, že v momente odstúpenia od zmluvy budú všetky otvorené položky týkajúce sa uskutočnených dodaní tovarov alebo poskytnutých služieb (celkom alebo sčasti) vyrovnané v súlade so zmluvou. Toto ustanovenie sa týka aj dodaní tovaru alebo služieb, ktoré ešte neboli akceptované Kupujúcim, ako aj všetkých prípravných opatrení, ktoré uskutočnil Predávajúci. Platí však, že Predávajúci bude mať možnosť požadovať ako alternatívu vrátenie tovaru, ktorý už bol dodaný.

9.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinností strán, okrem prípadov uvedených v § 351 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva sa zrušuje od doby svojho uzavretia (ex tunc).  Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje doručenie oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu, pričom je účinky nastanú okamihom takéhoto doručenia.

9.7 Odstúpenie od zmluvy nebude mať iné dôsledky ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

9.8 Vznesenie nárokov Odberateľa z titulu zmeny podmienok, za ktoré bola zmluva uzavretá (clausula rebus sic stantibus) sa vylučuje.  

  

10. Likvidácia odpadových elektrických a elektronických zariadení

10.1 Odberateľ elektrických/elektronických zariadení pre komerčné účely, ktorý  má sídlo na Slovensku, je zodpovedný za financovanie zberu a likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení v súlade so  zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je Odberateľ sám užívateľom elektrických/elektronických zariadení. Ak nie je Odberateľ koncový užívateľ, prevedie finančný záväzok v plnej výške na svojho zákazníka na základe zmluvy a poskytne o tom dôkaz Predávajúcemu.

10.2 Odberateľ zabezpečí, aby boli Predávajúcemu poskytnuté všetky informácie potrebné pre splnenie záväzkov Predávajúceho ako výrobcu/dovozcu elektrických zariadení v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

10.3 Odberateľ je zodpovedný voči Predávajúcemu za všetky škody a iné finančné záväzky, ktoré vzniknú Predávajúcemu z toho dôvodu, že Odberateľ si celkom alebo čiastočne nesplní svoje záväzky na financovanie alebo akékoľvek iné záväzky podľa Článku 10. Odberateľ bude niesť dôkazné bremeno v súvislosti s plnením tohto záväzku.

 

11. Zodpovednosť Predávajúceho

11.1 Mimo rozsahu zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov  zodpovedá Predávajúci iba v prípade, ak sa preukáže, že predmetná škoda je dôsledkom zavineného konania Predávajúceho vyplývajúceho je jeho konania hrubou nedbalosťou. Predávajúci nie je zodpovedný za škodu spôsobenú bežnou nedbalosťou a takisto ani za nepriame škody alebo škody spočívajúce v čistej ekonomickej strate, strate zisku (ušlý zisk), strate úspor alebo úrokov alebo škody vyplývajúce z nárokov tretej osoby voči Odberateľovi.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody v prípade nedodržania pokynov pre montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzku (ktoré sú obsiahnuté v návode na použitie) alebo nedodržanie licenčných požiadaviek.

11.3 Nároky, ktoré presahujú dohodnuté zmluvné pokuty, sú vylúčené z príslušného titulu.

 

12. Práva duševného vlastníctva a autorské práva

12.1 Odberateľ je povinný poskytnúť náhradu, odškodniť a zbaviť zodpovednosti Predávajúceho a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda z nárokov z titulu porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré by mohli byť voči nemu vznesené v prípade, ak Predávajúci bude vyrábať určitý tovar podľa špecifikácie, dizajnu, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých Odberateľom.

12.2 Dizajnové dokumenty, ako napríklad plány a nákresy a ostatné technické špecifikácie, ako aj vzorky, katalógy, prospekty, obrázky a podobné položky zostanú duševným vlastníctvom Predávajúceho a budú podliehať príslušným ustanoveniam zákona upravujúceho rozmnožovanie, rozširovanie, napodobnenie, hospodársku súťaž  atď. Ustanovenia bodu 2.2 vyššie sa vzťahujú aj na dizajnové dokumenty.

 

13. Všeobecné ustanovenia

Pokiaľ jednotlivé ustanovenia rámcovej zmluvy, zmluvy alebo týchto obchodných podmienok budú neplatné, platnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené platnými, ktoré sa čo najviac približujú cieľovému stavu.

 

14. Rozhodné právo, súdne miesto

Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu Predávajúceho s Odberateľom, vrátane  sporov z rámcovej zmluvy a zmluvy, sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky.

Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, s vylúčením jeho kolíznych ustanovení a s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru a Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru.

 

V Bratislave, dňa 23.3.2012

 

Ing. Igor Chrapčiak, PhD. a Ing. Peter Klučka

konatelia Schrack Technik s.r.o.