Schrack Technik s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v Schrack Technik s.r.o.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.schrack.sk je spoločnosť Schrack Technik  s.r.o, Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava, IČO 31 610 919.  

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.schrack.sk/eshop  

2. Sprostredkovateľ

-          Schrack Technik GmbH,  Seybelgasse 13, A- 1230 Wien

-          Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217

-          LAGERMAX Slovakia, spol.  s r.o., Diaľničná cesta 4, 903 01 Senec, IČO:31432298

-          Pro.Se.T. s.r.o., Bagarova 7, 036 01 Martin, IČO : 31559441 

 3. Účel spracúvania osobných údajov

-          Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).

-          Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.

-          Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

-          Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.schrack.sk/eshop

-          Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

-          Fakturačné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska

-          Údaje pre doručenie meno a priezvisko príjemcu

-          Adresa doručenia

-          Telefónne číslo príjemcu

-          Adresa elektronickej pošty

-          Údaje o objednávkach

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.  

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté  

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.  

7. Zverejnenie údajov  

Osobné údaje nie sú zverejňované.  

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

-          Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

-          Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

-          Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

-          Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

-          sú predmetom spracúvania.

-          Likvidáciu jej osobných údajov  

Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu 5 rokov od registrácie alebo poslednej objednávky. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkovateľa.  

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z  písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa