Schrack Technik s.r.o.

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania Schrack Technik s.r.o.

Posledná aktualizácia: 17. mája 2021

 

1. Všeobecné informácie a platnosť podmienok používania

Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 610 919 (ďalej skrátene: „Schrack“) poskytuje rôzne aplikácie a nástroje (všetko z uvedeného skrátene ako: „Nástroje“).

Kedykoľvek tieto podmienky používania odkazujú na „my“, „nás“ alebo „naše“, znamená to spoločnosť Schrack.

Používanie nami ponúkaných Nástrojov je povolené výhradne na základe týchto podmienok.

Nástroje sa môžu používať iba na obchodné alebo vzdelávacie účely (školská, študijná, odborná príprava a pod.) a to iba osobami, ktoré dovŕšili vek 14 rokov. Registráciou potvrdzujete, že použitie je určené na uvedené účely a že ste dovŕšili vek 14 rokov.

Tieto podmienky používania upravujú vzťah medzi Vami ako používateľom a spoločnosťou Schrack ako vývojárom alebo prevádzkovateľom Nástrojov. Podmienky používania predstavujú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Schrack. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nemáte oprávnenie na prístup alebo používanie našich Nástrojov. Používaním našich nástrojov beriete na vedomie a v plnej miere akceptujete všetky ustanovenia týchto podmienok používania.

Ustanovenia v zmluvných formulároch a v iných vašich obchodných podmienkach sú neplatné v celom rozsahu, pokiaľ ide o používanie Nástrojov, bez ohľadu na to, či, kedy a v akej forme sme o nich informovaní. Odchýlky od jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania sú účinné iba pre konkrétny prípad a na nadobudnutie platnosti si vyžadujú predchádzajúce písomné potvrdenie zo strany spoločnosti Schrack. Naše nekonanie sa v žiadnom prípade nebude považovať za súhlas.

 

2. Používanie a registrácia

Ak chcete používať Nástroje, musíte sa zaregistrovať. Registrácia je jednorazový proces a zabezpečuje prístup ku všetkým Nástrojom. Vyhradzujeme si však právo zaviesť v budúcnosti pre jednotlivé Nástroje samostatnú registráciu, prípadne za samostatných podmienok, zmeniť typ registrácie a vyžadovať odlišné alebo ďalšie informácie.

Zodpovedáte za uvedenie správnych a úplných registračných údajov, ktoré poskytnete, a za zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti prístupových údajov. Zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré sa realizujú na vašom účte, vrátane aktivít tretích strán, ktorým ste poskytli informácie o Vašom účte alebo ktorí k nim získali prístup v dôsledku Vašej nedbanlivosti.

 

3. Prístup k Nástrojom

Aby sme mohli používať naše Nástroje, musia byť splnené minimálne technické požiadavky. Tieto podmienky sa budú priebežne meniť. Nie sme povinní podporovať žiadne konkrétne technologické novinky. Prístup k našim online Nástrojom je v súčasnosti možný iba pri aktívnom a dostatočne rýchlom internetovom pripojení. Náklady na toto pripojenie na internet účtuje Váš externý poskytovateľ, nemáme na to žiadny vplyv. Upozorňujeme, že načítanie obsahu môže viesť k spotrebe veľkého množstva údajov. Uistite sa, že ste prijali príslušné opatrenia na zníženie nákladov, ktoré Vám v tejto súvislosti môžu vzniknúť doma aj v zahraničí.

Z dôvodu povahy internetu, nemôžeme zaručiť nepretržitú a neprerušovanú dostupnosť a prístupnosť Nástrojov. Môžeme obmedziť dostupnosť Nástrojov alebo určitých častí alebo funkcií Nástrojov, ak je to vhodné z hľadiska obmedzenia kapacity, bezpečnosti alebo integrity našich serverov, alebo vykonávať údržbu, aby sme zabezpečili správne alebo lepšie fungovanie Nástrojov. Vyhradzujeme si právo vylepšovať, vyvíjať a meniť Nástroje a priebežne zavádzať nové služby.

 

4. Duševné vlastníctvo

Samotné Nástroje a ich štruktúra sú chránené autorským právom, ochranou databázy a doplňujúcimi autorskými právami. Vyhradzujeme si všetky práva na Nástroje.

Vyhradzujeme si všetky práva, predovšetkým najmä autorské práva a práva na použitie, práva na obsah, ktorý vytvárame, najmä na texty, logá, grafiku, fotografie a plány.

Nami vytvorený obsah je možné použiť iba pre aplikácie určené v príslušnom Nástroji. Akékoľvek iné použitie - pokiaľ nie je s nami písomne dohodnuté inak - nie je povolené.

 

5. Práva na zmenu a deaktiváciu Nástrojov

Sme oprávnení realizovať nové prvky ako súčasť Nástrojov a/alebo ako doplnok k Nástrojom kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez stanoveného času realizácie, ako aj zásadne zmeniť typ použiteľnosti. Môžeme tiež odstrániť funkcie alebo úplne deaktivovať Nástroje a prerušiť poskytovanie služieb.

 

6. Zrušenie používateľského účtu

Môžeme pozastaviť prístup k Vášmu účtu bez predchádzajúceho upozornenia, ak máme dôvodné podozrenie, že Vy alebo akákoľvek tretia strana, ktorá používa informácie Vášho účtu, porušujete tieto podmienky používania alebo príslušné právne predpisy týkajúce sa používania Nástrojov alebo ak je to vhodné z technických príčin alebo z bezpečnostných dôvodov. Ak máme dôvodné podozrenie na porušenie týchto podmienok používania alebo platných právnych predpisov, upozorníme Vás a poskytneme Vám príležitosť takéto porušenie odôvodniť a objasniť. Ak sa podozrenie nevyvráti, sme oprávnení nenávratne zrušiť Váš účet, ak to vzhľadom na závažnosť porušenia považujeme za vhodné. V takom prípade stratíte prístup ku všetkým Nástrojom.

 

7. Zmeny Podmienok používania

Z dôvodu zmien v našich Nástrojoch a príslušných právnych predpisoch alebo z iných prevádzkových dôvodov bude potrebné tieto podmienky používania z času na čas meniť a dopĺňať. Ak tieto podmienky aktualizujeme, môžete ich akceptovať alebo prestať používať naše Nástroje. Vaše ďalšie používanie Nástrojov po účinnosti aktualizácie bude predstavovať Váš súhlas s novými zmluvnými podmienkami a Váš súhlas s ich záväznosťou pre Vás.

 

8. Záruka a zodpovednosť

Pokiaľ Vám poskytneme Nástroje bezplatne, vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za tieto Nástroje.

Nástroje slúžia ako pomôcka na predvýber produktov spomedzi našich komponentov s cieľom poskytnúť podporu pre plánovanie projektov.

Výslovne uvádzame, že používatelia majú povinnosť sami si overiť a prípadne upraviť konfiguráciu navrhovanú Nástrojom s ohľadom na ich vlastné požiadavky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť.

V prípade osobného zranenia nesieme zodpovednosť podľa platných právnych predpisov. V opačnom prípade je naša zodpovednosť obmedzená na úmysel a hrubú nedbanlivosť; nezodpovedáme za škody spôsobené iba ľahkou nedbanlivosťou. Za nepriame škody a ušlý zisk zodpovedáme iba v prípade úmyselného konania.

Nezodpovedáme za protiprávne zásahy tretích strán (ako sú šíritelia vírusov, hackeri), pokiaľ sme neporušili naše povinnosti ohľadne starostlivosti.

Nezaručujeme nepretržitú a/alebo stálu dostupnosť Nástrojov.

Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené problémami s prenosom, poruchami komunikačných liniek, problémami alebo technickými poruchami mobilného internetu, telefónnych sietí alebo liniek, online systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru ani za poruchy e-mailovej služby, pokiaľ tieto neboli spôsobené našou hrubou nedbanlivosťou.

 

9. Odškodnenie

Súhlasíte s tým a zaväzujete sa, že odškodníte nás a zbavíte nás voči nám namierených nárokov, naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, funkcionárov, zamestnancov, inzerentov a partnerov a neuplatníte postih voči nám a uvedeným osobám v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vrátane nárokov tretích strán, ako sú napríklad najmä priame a nepriame škody a výdavky (vrátane dôvodných a primeraných nákladov na upomienky, vymáhanie a právne zastúpenie), ktoré vzniknú v dôsledku Vášho porušenia týchto podmienok používania alebo akýchkoľvek iných predpisov vyplývajúcich z príslušných zákonov. Takýto záväzok v Vašej strany je platný aj pre pohľadávky tretích strán.

 

10. Oznámenia

Sme oprávnení celú komunikáciu posielať na e-mailovú adresu, ktorú ste naposledy uviedli v čase registrácie alebo v priebehu aktualizácie informácií o Vašom účte. Zmluvné vyhlásenia z Vašej strany sa zasielajú na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch našej spoločnosti.

 

11. Ochrana údajov

V priebehu používania Nástrojov zhromažďujeme od používateľov určité údaje, čiastočne aj automaticky, ktoré sú potrebné na používanie Nástrojov. Patria k nim:

 • Kmeňové údaje (napr. PSČ, štát, pohlavie, vek, e-mailová adresa)
 • Technické údaje (napr. hardvér, poskytovateľ internetu, používaný prehliadač)
 • Údaje špecifické pre používateľa (napr. vyhodnotenie používania jednotlivých funkcií a Nástrojov, protokol aktivít)

  Tieto údaje spracúvame s cieľom

 • Poskytnúť Vám Nástroje a súvisiace funkcie;
 • Vylepšovať a rozširovať funkcie a výkonové vlastnosti Nástrojov;
 • Predchádzať zneužívaniu a poruchám a/alebo ich eliminovať; a
 • Informovať vás o Nástrojoch a našich produktoch/službách.

  Ďalšie informácie o údajoch spracúvaných pri používaní Nástrojov, zodpovedajúci právny základ a ďalšie informácie nájdete v našom <Vyhlásení o ochrane údajov>.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania a právny vzťah medzi Vami a nami, vrátane akýchkoľvek otázok o platnom vzniku zmluvného vzťahu a vrátane akýchkoľvek sporov, sa riadia príslušnými zákonmi Slovenskej republiky s výnimkou medzinárodného práva súkromného a kolíznych noriem. Ak ste spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a používate tieto Nástroje na čisto súkromné účely, táto voľba práva nebude mať za následok zbavenie ochrany poskytovanej týmito ustanoveniami, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva štátu, v ktorom máte obvyklé bydlisko (zásada priaznivejšej právnej úpravy).

Ak ste podnikateľ, výlučnú právomoc má súd príslušný podľa sídla spoločnosti Schrack. Ak ste spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, je príslušným súdom súd podľa § 19 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Ak je ktorékoľvek ustanovenie v týchto podmienkach používania neplatné alebo sa stane neplatným, nebude to mať dopad na platnosť ostatných ustanovení.

Spotrebitelia: Ak máte bydlisko v EÚ, platformu Európskej komisie pre online riešenie sporov (ODR) EÚ nájdete tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezúčastňujeme sa však na riešení sporov online.