Schrack Technik s.r.o.

ISO certifikácia - integrovaný menežérsky systém

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Schrack Technik s.r.o., zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splňujúci  požiadavky STN EN  ISO 9001:2016, systém environmentálneho manažérstva v zmysle  normy STN EN ISO  14001:2016, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky STN ISO 45001:2019 a systém manažérstva bezpečnosti informácii spĺňajúci požiadavky STN ISO/IEC 27001:2014.  

ISO certifikáty na prevzatie