Všeobecné obchodné podmienky pre Online obchod spoločnosti Schrack Technik s.r.o.

1.       Rozsah platnosti

1.1     Tieto obchodné podmienky upravujú všetky obchodné vzťahy medzi Schrack Technik s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 610 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67768/B (ďalej len „spoločnosť Schrack“) a kupujúcim ohľadne tovaru nakupovaného cez online obchod spoločnosti Schrack. Odlišné podmienky platia len v prípade, ak spoločnosť Schrack a kupujúci tieto písomne dohodli a táto dohoda bola v mene spoločností Schrack riadne podpísaná. 

1.2     Odlišné všeobecné obchodné/nákupné podmienky kupujúceho nepredstavujú – bez výslovného písomného potvrdenia a podpisu v mene spoločnosti Schrack obsah zmluvy.

 

2.       Uzatvorenie zmluvy 

2.1     Tovary a služby ponúkané spoločnosťou Schrack sa riadia výlučne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), čo týmto kupujúci berie na vedomie.

2.2     Kupujúci je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade zistenia, že kupujúci nie je podnikateľským subjektom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže spoločnosť Schrack v primeranej lehote odstúpiť od zmluvy. Okrem toho je kupujúci voči spoločnosti Schrack zodpovedný za všetky z toho vyplývajúce škody.

2.3     Informácie od spoločnosti Schrack na internete sú vo všetkých častiach nezáväzné a predstavujú pre kupujúceho nezáväznú písomnú informáciu, na základe ktorej kupujúci podľa zobrazených tovarov zasiela objednávku spoločnosti Schrack. Všetky zobrazenia na internete sú príkladné typy jednotlivých častí a sú nezáväzné.

2.4     Objednávkou tovarov cez internetový obchod dáva kupujúci záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.5     Obdŕžanie objednávky kupujúceho sa potvrdí okamžite po odoslaní prostredníctvom automatizovaného emailu, ktorý obsahuje výrobok a cenu, dodacie a platobné podmienky, pričom tento email nepredstavuje prijatie objednávky.

2.6     V ďalšom kroku sa ponuka kupujúceho po kontrole spoločnosťou Schrack potvrdí prostredníctvom emailu (potvrdenie objednávky). Kúpna zmluva vzniká až potvrdením objednávky. 

2.7     Jazykom zmluvy, objednávky a obchodnej komunikácie je slovenčina.

 

3.       Dodanie tovaru, odstúpenie 

3.1     Všetok tovar bude dodaný obratom, pokiaľ je skladom, a len do vyčerpania skladových zásob. Spoločnosť Schrack je oprávnená realizovať dodanie objednaného tovaru v častiach alebo v celku a túto účtovať v častiach, pokiaľ nebola dohodnutá realizácia dodania tovaru v celku. V prípade, ak by bol tovar krátkodobo nedostupný, spoločnosť Schrack informuje kupujúceho emailom o očakávanej dodacej lehote, ak je adresa kupujúceho k dispozícii.

3.2     Údaj o dodacej lehote je nezáväzný. Pokiaľ nie je možné dohodnutú lehotu dodržať z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu skutočností neovplyvniteľných spoločnosťou Schrack, predlžuje sa dodacia lehota do ukončenia primeranej lehoty od zaniknutia menovaných okolností. O tejto skutočnosti bude spoločnosť Schrack kupujúceho ihneď informovať. Pokiaľ obmedzujúce okolnosti pretrvávajú dlhšie ako jeden mesiac po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty alebo v prípadoch definitívnej nemožnosti realizovania dodania tovaru, môže každá zo zmluvných strán odstúpiť od zmluvy. Ďalšie nároky vyplývajúce z prekročenia dodacej lehoty sú vylúčené.

3.3     Ak omeškanie dodania tovaru spôsobí dodávateľ spoločnosti Schrack (subdodávateľ), nie je spoločnosť Schrack zodpovedná za toto omeškanie. Spoločnosť Schrack nezodpovedá za subdodávateľov ani za prepravcov, nakoľko preprava je zodpovednosťou kupujúceho.

3.4     V prípade omeškania dodania tovaru spôsobeného spoločnosťou Schrack má kupujúci nárok písomne určiť primeranú dodatočnú lehotu v trvaní najmenej 10 dní. Po jej uplynutí, ak ju spoločnosť Schrack nesplní, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. V prípade, že kupujúci ďalej preukáže, že mu kvôli tomu resp. kvôli oneskorenej dodávke po uplynutí dodatočnej lehoty vznikla škoda, má nárok na paušálne odškodnenie z omeškania vo výške 0,2 % hodnoty dodaného tovaru za každý ukončený týždeň, celkovo však maximálne 1 % hodnoty dodaného tovaru. Nároky kupujúceho z omeškania dodania tovaru alebo z prípadného odstúpenia od zmluvy presahujúce toto paušálne odškodnenie sú vylúčené.

3.5     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne z dôvodov a prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach.

3.6     Prepravné obaly a všetky ostatné obaly v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obaloch“) neberie spoločnosť Schrack späť. Kupujúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie obalov a je povinný na požiadanie spoločnosti Schrack kedykoľvek preukázať svoje zapojenie sa do systému zberu a systému zhodnocovania v súlade so Zákonom o obaloch.

 

4.       Obaly a zaslanie, miesto plnenia, prechod nebezpečenstva

4.1     O druhu zásielky a prepravnej trase rozhoduje spoločnosť Schrack.

4.2     Za miesto plnenia sa považuje miesto odoslania objednaného tovaru z miesta zásielkového skladu, ktorý vybrala spoločnosť Schrack.

4.3     Nebezpečenstvo prechádza na kupujúceho nezávisle od druhu zásielky, ktorý vybrala spoločnosť Schrack okamihom, keď tovar opustí zásielkový sklad spoločnosti Schrack.

4.4     Spoločnosť Schrack uzavrie poistenie proti prepravným rizikám len na základe výslovnej žiadosti kupujúceho a to za úhradu nákladov, ktoré takým poistením vzniknú. Ak sa dodanie tovaru uskutoční na želanie kupujúceho alebo z iných dôvodov na strane kupujúceho až po čase, kedy spoločnosť Schrack tovar pripravila na vyskladnenie zo zásielkového skladu, prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho aj pred vyskladnením tovaru zo zásielkového skladu hneď, ako spoločnosť Schrack kupujúceho písomne oboznámila o tom, že tovar je pripravený na vyskladnenie.

4.5     Náklady na prepravu sa uvádzajú osobitne a nie sú obsiahnuté v uvedených cenách za tovar. Za náklady na balenie účtuje spoločnosť Schrack pomernú sumu.

 

5.       Ceny a platba, kompenzácia

5.1     Všetky uvedené ceny sú netto ceny v EUR bez dane z pridanej hodnoty. Vždy platia ceny v čase potvrdenia objednávky spoločnosťou Schrack.

5.2     Neustálou aktualizáciou internetových stránok spoločnosti Schrack sa môžu údaje týkajúce sa ceny a stavu tovaru meniť. Chyby a tlačové chyby sú vyhradené.

5.3    Platba za tovar sa môže uskutočniť vopred na základe predfaktúry, okamžitým prevodom, prostredníctvom Paypal alebo na dobierku.

5.4     Kupujúci je povinný fakturovanú sumu uhradiť najneskôr do 10 dní po obdržaní tovaru.

5.5     Platby treba uhrádzať bez akejkoľvek zľavy spoločnosti Schrack v EUR. Zmenky a šeky nie sú spoločnosťou Schrack akceptované.

5.6     Platba sa považuje za zrealizovanú v deň, kedy bola  príslušná čiastka k dispozícii spoločnosti Schrack (pripísaná na účet Predávajúceho).

5.7     Ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť uhradiť cenu za tovar (faktúru), spoločnosť Schrack si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu z toho vyplývajúce ďalšie poplatky za upomienky, spracovateľské poplatky, právne a inkasné náklady podľa sadzobníka alebo právo odstúpiť od zmluvy. Vlastné poplatky za upomienky a spracovateľské poplatky sa účtujú vo výške 25,- EUR bez DPH za upomienku.

5.8     Ak kupujúci mešká s platbami, je spoločnosť Schrack oprávnená uplatniť si úroky z omeškania v zákonne stanovenej výške. Právo spoločnosti Schrack uplatniť si poplatky za upomienky podľa odseku 5.7 a tiež prípadné ďalšie nároky na náhradu škôd tým nie sú dotknuté.

5.9     Kupujúci si môže svoje pohľadávky voči spoločnosti Schrack započítať len v prípade nesporných alebo právoplatne priznaných pohľadávok.

 

6.       Výhrada vlastníckeho práva, retenčné právo

6.1     Príslušný tovar zostáva  až do úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti (výhrada vlastníckeho práva). V prípade meškania platby zo strany kupujúceho má spoločnosť Schrack právo požadovať vydanie tovaru. Nejde pritom o odstúpenie od zmluvy, iba že by bol tento výslovne vyjadrený.

6.2     Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré vznikli spracovaním, spojením alebo zmiešaním na strane kupujúceho. Ak vznikne nový výrobok spracovaním tovaru s inými výrobkami, ktoré nie sú vo vlastníctve kupujúceho, získa spoločnosť Schrack spoluvlastníctvo na tomto novom výrobku pomerne podľa hodnoty tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

6.3     V prípade, ak by na tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, siahla tretia strana, musí kupujúci o tejto skutočnosti spoločnosť Schrack ihneď písomne informovať. Kupujúci je povinný uhradiť spoločnosti Schrack všetky náklady a výdavky, ktoré spoločnosti Schrack vznikli v súvislosti s odvrátením zásahu tretej strany, a to sa týka výslovne aj mimosúdnych opatrení. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady vlastníckeho práva udržovať tovar v riadnom stave a zaobchádzať s ním s odbornou starostlivosťou. Na zachovanie hodnoty tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, sa kupujúci zaväzuje príslušné predmety nepoužívať a okamžite na vlastné náklady odstrániť prípadné poškodenie, aj keď škoda vznikla bez jeho zavinenia, náhodne, alebo zásahom vyššej moci.

6.4     V prípade, že kupujúci ďalej predá tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva spoločnosti Schrack, považuje sa z toho vyplývajúca pohľadávka na kúpnu cenu za postúpenú spoločnosti Schrack. Kupujúci sa zaväzuje urobiť vo svojich dokladoch príslušný záznam a poznámkou na faktúrach upovedomiť tretích nadobúdateľov o tomto postúpení. Kupujúci je napriek postúpeniu, ktoré z toho vyplynulo, oprávnený a splnomocnený zinkasovať pohľadávku v rámci týmto udelenej plnej moci k výberu peňazí v mene a na účet spoločnosti Schrack. V prípade omeškania platby kupujúceho je tento povinný odovzdať všetky podklady potrebné na zinkasovanie postúpenej pohľadávky, pričom sa v takomto prípade splnomocnenie kupujúceho na zinkasovanie pohľadávky považuje za zrušené.

6.5     Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nesplní svoje platobné povinnosti, môže si spoločnosť Schrack okamžite uplatniť svoju výhradu vlastníckeho práva. V takom prípade je spoločnosť Schrack oprávnená vymôcť si bezprostrednú držbu tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, a to aj bez ohlásenia a oboznámenia kupujúceho. V takomto prípade sa kupujúci vzdáva právneho prostriedku žaloby na rušenie držby a nie je oprávnený uplatniť si na základe tejto skutočnosti voči spoločnosti Schrack žiadne nároky na náhradu škody.

6.6     Na zádržné právo má kupujúci nárok len v prípade nespornej alebo právoplatne priznanej protipohľadávky a za podmienky, že tá vyplýva z toho istého zmluvného vzťahu.

 

7.       Právo vrátiť kúpený tovar

          Vrátenie (spätné prijatie alebo výmena) tovaru, ktoré nie je v zmluve osobitne dohodnuté, je vylúčené. V prípade zmluvne dohodnutého vrátenia tovaru znáša kupujúci náklady súvisiace s dodaním tovaru, prepravné náklady, spracovateľský poplatok spoločnosti Schrack a náklady na vrátenie tovaru.

 

8.       Záruka

8.1     Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať na prípadné vady. Ak zistí akékoľvek vady, musí o tom spoločnosť Schrack bezodkladne, avšak najneskôr do 7 (siedmich) dní od prevzatia, písomne informovať a musí ich konkrétne uviesť. Ak kupujúci zistí prítomnosť skrytých vád na tovare neskôr, je povinný o tom ihneď po odhalení vád spoločnosť Schrack informovať. V prípade, že kupujúci si nesplní svoju povinnosť bezodkladne skontrolovať a/alebo informovať o vadách, považuje sa tovar za vyhovujúci.

8.2.    Za vady na tovare sa nepovažujú škody, ktoré kupujúci spôsobil nesprávnym zaobchádzaním alebo zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so zmluvou. Pre určenie nesprávneho zaobchádzania a zaobchádzania v rozpore so zmluvou sú rozhodujúce údaje výrobcu tovaru. To isté platí pre zásahy, opravy alebo pokusy o opravu zo strany kupujúceho alebo neoprávnených tretích osôb.

8.3.    Záručná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru.

8.4.    V prípade, že dodatočné plnenie prebieha formou náhradného dodania tovaru, je kupujúci povinný do 30 dní na vlastné náklady poslať spoločnosti Schrack naspäť najprv dodaný tovar.

8.5     Ak kupujúci ručí svojmu nástupcovi alebo spotrebiteľovi, je regres voči spoločnosti Schrack po uplynutí záručnej lehoty tovaru, ktorá vznikla na základe dodania tovaru spoločnosťou Schrack kupujúcemu, vylúčený.

 

9.       Obmedzenie zodpovednosti, zodpovednosť za vady výrobkov

9.1     Pokiaľ z nižšie uvedeného nevyplýva inak, sú ďalšie nároky kupujúceho bez ohľadu na to, na akých právnych dôvodoch sú založené, vylúčené. Spoločnosť Schrack neručí za škody, ktoré nevznikli priamo na predmete dodaného tovaru, spoločnosť Schrack neručí najmä za ušlý zisk ani za iné majetkové ujmy kupujúceho. Pokiaľ je zmluvná zodpovednosť spoločnosti Schrack vylúčená alebo obmedzená, platí toto ustanovenie aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a pomocníkov spoločnosti Schrack pri plnení.

9.2     Uvedené vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne, alebo osobitne hrubou nedbanlivosťou, alebo ak ide o ublíženie na zdraví na strane kupujúceho.

9.3     Ak v prípade tovaru dodaného spoločnosťou Schrack musel kupujúci tretej osobe poskytnúť náhradu na základe kogentných ustanovení zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom“), sú nároky na postihy voči spoločnosti Schrack vylúčené okrem prípadov úmyslu a osobitne hrubej nedbanlivosti. Ak poskytol kupujúci na základe kogentných ustanovení Zákona  o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom tretej osobe náhradu kvôli vade výrobku, ktorého je tovar dodaný spoločnosťou Schrack len súčasťou, musí kupujúci v prípade regresu preukázať, že vada celkového výrobku bola spôsobená alebo spoluzavinená vadou tovaru dodaného spoločnosťou Schrack.

9.4     Premlčacia lehota pre zodpovednosť podľa tohto bodu zmluvy je dva roky od dodania, pokiaľ to zákon umožňuje.

 

10.     Ochrana údajov / podmienky používania

10.1   Zber, používanie a spracovanie osobných údajov

         Spoločnosť Schrack zbiera osobné údaje na účely spracovania a používania len vtedy, ak sa kupujúci dobrovoľne rozhodol ich poskytnúť alebo s tým výslovne súhlasil. V takých prípadoch kupujúci týmto akceptuje nasledovné podmienky používania. 

         Tým, že kupujúci navštívi internetovú stránku spoločnosti Schrack, servery spoločnosti Schrack automaticky uložia určité údaje na účely správy systému, štatistické účely alebo účely zabezpečenia. Ide o meno poskytovateľa internetových služieb kupujúceho, príp. verzia prehliadača, operačný systém počítača, z ktorého sa pripojil na stránku spoločnosti Schrack, internetová stránka, z ktorej kupujúci navštívil spoločnosť Schrack, internetové stránky, ktoré kupujúci navštívil pri spoločnosti Schrack, a príp. vyhľadávacie heslá, ktoré kupujúci použil, aby našiel internetovú stránku spoločnosti Schrack. Tieto údaje môžu za určitých okolností poskytnúť závery o návštevníkovi internetovej stránky. Osobné údaje sa však v tejto súvislosti nevyhodnocujú. Používanie takýchto údajov je výlučne anonymné. Ak spoločnosť Schrack poskytne údaje externým poskytovateľom služieb, prijmú sa také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že poskytnutie údajov sa uskutoční v súlade so zákonnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov.

        Ak kupujúci sám od seba poskytne osobné údaje, nebude spoločnosť Schrack tieto údaje používať, spracovávať, ani ďalej poskytovať nad rámec zákonne povoleného alebo nad rámec vyjadreného súhlasu kupujúceho. Mimo toho poskytne spoločnosť Schrack údaje kupujúcich ďalším osobám len vtedy, ak spoločnosti Schrack takáto povinnosť vyplynie zo zákona alebo z úradného či súdneho nariadenia.

        Zmeny „Informácií o ochrane údajov“ budú zverejnené na tejto strane. Takýmto spôsobom sa môže kupujúci kedykoľvek informovať o tom, ktoré údaje spoločnosť Schrack zaznamenáva, zbiera a používa.

10.2  Bezpečnosť 

        Spoločnosť Schrack bude všetky údaje kupujúcich bezpečne uchovávať, a preto prijme bezpečnostné opatrenia, aby ochránila údaje kupujúcich pred stratou, zneužitím alebo zmenením. Zmluvní partneri spoločnosti Schrack, ktorí majú prístup k údajom kupujúcich, aby mohli kupujúcim poskytovať služby v mene spoločnosti, budú zmluvne zaviazaní zachovávať povinnosť mlčanlivosti, a nesmú tieto údaje použiť na iné účely. V niektorých prípadoch bude potrebné, aby spoločnosť Schrack dopyty zákazníkov poskytla ďalej pridruženým podnikom spoločnosti Schrack. Aj v týchto prípadoch sa bude s údajmi kupujúcich zaobchádzať dôverne.

10.3  Cookies 

         Na uľahčenie používania internetovej stránky spoločnosti Schrack sa používajú takzvané Cookies. „Cookies“ sú malé informácie, ktoré prehliadač kupujúceho dočasne uloží na pevný disk počítača a sú potrebné na používanie internetovej stránky spoločnosti Schrack. Informácie obsiahnuté v Cookies tak slúžia na riadenie relácie najmä na zlepšenie navigácie a umožňujú vysokú mieru jednoduchosti prístupu na internetovú stránku. Cookies, ktoré spoločnosť Schrack používa, neukladajú žiadne osobné informácie. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje Cookies. Zmenou nastavení prehliadača je tomu možné zabrániť. 

10.4  Uložené údaje spoločnosť Schrack vymaže, keď uplynie zákonná alebo zmluvná lehota uchovávania, a ak spoločnosť Schrack tieto údaje už nepotrebuje. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich údajov. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním alebo spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti (Email na shop(at)schrack.sk).

 

11.    Vylúčenie záruky pre internetové stránky tretích osôb

11.1  Stránky internetovej prezentácie obsahujú aj prepojenia (tzv. „hyperlinky“) na internetové stránky na internete spravované tretími osobami. Spoločnosť Schrack len sprostredkováva prístup na tieto internetové stránky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

11.2   Za obsah internetových stránok, na ktorú odkazuje hyperlinka na internetovej prezentácii spravovanej spoločnosťou Schrack, a tiež za predaj výrobkov ponúkaných na týchto stránkach a priebeh objednávok sú zodpovední výhradne majitelia týchto stránok.

11.3   Spoločnosť Schrack neručí za porušovanie autorských práv, práv na ochranu značky, ani za ostatné porušovanie práv priemyselného vlastníctva a práv osobností, ku ktorým príde na internetových stránkach, na ktoré odkazuje hyperlinka na internetovej prezentácii spravovanej spoločnosťou Schrack.

11.4   V prípade objednávky alebo iného právneho úkonu na internetovej stránke, na ktorú odkazuje hyperlinka na internetovej prezentácii spravovanej spoločnosťou Schrack, vstúpia do zmluvného vzťahu len používateľ a príslušný majiteľ internetovej stránky, resp. predajca, ktorý sa prezentuje na tejto stránke, v žiadnom prípade však do zmluvného vzťahu nevstúpi spoločnosť Schrack. Prosíme Vás, aby ste sa oznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami príslušného predajcu prepojenej internetovej stránky.

11.5   Toto vylúčenie záruky platí pre všetky odkazy/hyperlinky zobrazené na tejto doméne a pre všetok obsah stránok, na ktoré sa odkazy vzťahujú.

 

12.     Autorské práva

          Všetky logá tretích strán, obrázky a grafiky zobrazené na stránkach internetovej prezentácie spoločnosti Schrack sú vlastníctvom príslušných firiem a podliehajú autorským právam príslušných poskytovateľov licencie. Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a štandardné programy na týchto stránkach, ktoré si spoločnosť Schrack sama vyvinula alebo ktoré spoločnosť Schrack upravila, nesmú byť bez súhlasu spoločnosti Schrack kopírované alebo inak použité. Všetky práva sú vyhradené.

 

13.     Práva priemyselného vlastníctva

13.1   Práva priemyselného vlastníctva pre vlastný obsah (t.j. grafiky, zvuky, texty, databázy) vlastní spoločnosť Schrack. Reprodukcia alebo šírenie tohto obsahu v iných (aj elektronických alebo tlačených) publikáciách alebo používanie značky je bez výslovného súhlasu spoločnosti Schrack zakázané.

13.2   Všetky diela, ktoré sú v internetovom obchode zverejnené, podliehajú slovenským autorským právam. Reprodukcia, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využitia nad rámec autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora. Príspevky tretích osôb sú ako také označené. Sťahovanie a kópie týchto stránok sú dovolené len na súkromné použitie, nie na komerčné.

13.3   Obrázky do médií, ktoré sa reprodukujú na redakčné účely, musia byť označené značkou autorských práv „© [rok] Schrack Technik s.r.o. Všetky práva vyhradené“. Obrázky nie je možné meniť. Kópia je bezplatná, spoločnosť Schrack však žiada o výtlačok.

14.     Sídlo súdu, rozhodné právo

14.1   Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu budú riešené miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky.

14.2   Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, s vylúčením jeho kolíznych ustanovení a s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru a Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru.

14.3   Spoločnosť Schrack týmto upozorňuje kupujúceho, že na ich vzájomný vzťah sa nevzťahujú ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

15.     Platnosť obchodných podmienok, salvatorská doložka, potreba písomnej formy

          Objednaním prijíma kupujúci obchodné podmienky spoločnosti Schrack a zaväzuje sa nimi riadiť a ich dodržiavať. Prípadná neplatnosť určitého ustanovenia týchto obchodných podmienok bez ohľadu na dôvod nemá vplyv na ostatné ustanovenia. Účinnosť ústnych dohôd je podmienená písomným potvrdením.

 

V Bratislave, dňa 23. 3. 2012

Ing. Igor Chrapčiak a Ing. Peter Klučka

konatelia Schrack Technik s.r.o.