Schrack Technik s.r.o.
 • Elektronická faktúra

  Elektronická fakturácia je moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob

  odovzdávania daňových dokladov. Faktúry Vám budeme v prípade Vášho

  súhlasu zasielať len e-mailom  vo formáte PDF.

Postup pre aktiváciu elektronického zasielania dokladov

 • vyplňte formulár, ktorý nájdete na konci tejto stránky

 • alebo nás kontaktujte priamo na emaile:  m.chvojkova(at)schrack.sk ( vyplnené tlačivo tiež môžete doručiť poštou alebo osobne pri Vašej  návšteve  v ktorejkoľvek pobočke Schrack Technik s.r.o.). 

Výhody elektronickej fakturácie:

 • faktúru budete mať k dispozícií ihneď po jej vystavení
 • obmedzíte možnosť zneužitia právomoci vo Vašej firme
 • môžete si nastaviť 1 alebo 2 e-mailové adresy, kam budú faktúry zasielané
 • usporíte náklady na archiváciu dokladov
 • prispejete k ochrane životného prostredia 

Aktivácia elektronickej faktúry je u nás bezplatná.

Formulár pre elektronickú faktúru

 

**Zákazník podpisom tohto Súhlasu spoločnosti Schrack Technik  s.r.o. potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.

Podmienky zasielania elektronických faktúr:

 • Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 75 ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
 • Na základe súhlasu sa dodávateľ zaväzuje odosielať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty na jeho e-mailovu adresu, ktorá je uvedená v súhlase.
 • Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.
 • Odberateľ vyhlasuje, že mý výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva a je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať.
 • V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Zákazník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať dodávateľa. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a dodávateľ nie je povinný jej odoslanie preukazovať.
 • Zákazník sa zaväzuje informovať dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.
 • Odberateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou dodávateľovi.