Schrack Technik s.r.o.
  • Aktívne riadenie teploty v rozvádzačoch

    Odvod tepla z elektrických rozvádzačov je klasickou úlohou, ktorú rieši každý projektant týchto zariadení.

Odvod tepla z elektrických rozvádzačov je klasickou úlohou, ktorú rieši každý projektant týchto zariadení. Bežné rozvádzače ako pre priemyslové objekty, tak pre administratívne alebo bytové budovy sú navrhované na prirodzené chladenie prestupom tepla stenou skrine rozvádzača do okolitého prostredia.

Chladenie týchto rozvádzačov je založené na dostatočne veľkom teplotnom spáde medzi vnútorným prostredím rozvádzača a okolím a dostatočne veľkou teplo-výmennou plochou skrine rozvádzača. Ďalej sa predpokladá relatívne stabilná teplota okolného prostredia s nízkou relatívnou vlhkosťou. Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, môže dôjsť v dôsledku výkonových strát elektrického vybavenia rozvádzača k jeho nadmernému ohrevu a zlyhaniu funkcie niektorých prístrojov.

K zlyhaniu vnútorného vybavenia rozvádzača však môže dôjsť aj vplyvom príliš nízkych teplôt a pôsobením vlhkosti, hlavne v prípade použitia elektronických prístrojov. Z týchto dôvodov je nutné vnútornú teplotu rozvádzača udržiavať v pomerne úzkom rozmedzí, ktoré je v niektorých prípadoch pasívnymi metódami tažko dosiahnuteľné.

Nútené vetranie

Je použiteľné v prípadoch, keď je zaistený aspoň minimálny teplotný rozdiel medzi najvyššou požadovanou vnútornou teplotou rozvádzača a maximálnou predpokladanou teplotou vonkajšieho prostredia. K nútenému vetraniu sa používajú elektrické ventilátory, ktoré zaisťujú dostatočne veľkú výmenu vzduchu medzi vnútorným priestorom rozvádzača a chladnejším okolím rozvádzača.

Prúdením chladného vzduchu vo vnútri rozvádzača sa dosahuje zvýšený odvod tepla z jednotlivých súčastí jeho výbavy a rovnomerné rozloženie teploty v jeho celom objeme. Miesta s vyššou lokálnou teplotou sú vplyvom nútenej cirkulácie vzduchu lepšie chladené, a tým sa znižujú riziká bodového prehrievania.

Kľúčom pre stanovenie čerpacieho výkonu ventilátora (Q – [m3/h]) pre nútenú cirkuláciu chladiaceho vzduchu je graf nižšie (Graf pre určenie výkonu ventilátora. V grafe je naznačený postup pre stanovenie čerpacieho výkonu ventilátora rozvádzača so stratovým výkonom výbavy Pd = 800W pri teplotnom rozdiele ∆T = 5°C a aktívnym povrchom skrine 4m2)

Základné parametre návrhu

  • Stratový výkon výbavy rozvádzača (Pd)
  • Rozdiel Td max -  Te max maximálnej požadovanej teploty vo vnútri rozvádzača (Td max) a maximálnej predpokladanej teploty vonkajšieho prostredia (Te max)
  • Aktívny chladiaci povrch rozvádzača.

S ohľadom na požiadavku maximálnej životnosti prístrojového vybavenia sú doporučené nasledujúce parametre vnútorného prostredia rozvádzača:

Teplotný rozsah: +10 až +40 °C

Relatívna vlhkosť:   30   až    90 %

Povrchová teplota vnútornej výbavy rozvádzača by nemala klesnúť pod teplotu rosného bodu. Je nutné podotknúť, že uvedený spôsob chladenia je použiteľný do najmenšieho rozdielu medzi Td max a Te max rovnému 5 °C. Pri menších rozdieloch či dokonca v podmienkach, kedy teplota vonkajšieho prostredia je vyššia než požadovaná maximálna teplota vo vnútri rozvádzača, nie je ventilačná metóda použiteľná. Určitou nevýhodou núteného vetrania je prepojenie vnútorného a vonkajšieho priestoru rozvádzača. Proti prenikaniu prachu z vonkajšieho prostredia je nutné použiť prachové filtre na nasávacom otvore chladiaceho vzduchu.

Tepelné výmenníky vzduch/vzduch

Tepelné výmenníky vzduch/vzduch pracujú na princípe tepelnej výmeny v krajnej vrstve steny výmenníka. Výmenníkom je kazeta s veľkou teplo-výmennou plochou, na ktorej dochádza k výmene tepla medzi teplým vzduchom cirkulujúcim vo vnútri rozvádzača a studeným vzduchom z vonkajšieho prostredia.

Aj napriek relatívne malému chladiacemu výkonu sú tepelné výmenníky vzduch/vzduch v množstve prípadov dobre použiteľné. Ich nespornou výhodou je vysoká spoľahlivosť a nenáročnosť na údržbu (čistenie teplo-výmenných plôch výmenníka).

Tepelné výmenníky vzduch – vzduch sú dokonalejšou náhradou ventilácie s dokonalým oddelením vnútorného a vonkajšieho priestoru skrine rozvádzača.

Schematické znázornenie chladiacej jednotky s výmenníkom vzduch/vzduch. Vnútorný cirkulačný okruh je úplne oddelený od vonkajšieho prostredia. Vnútorná nútená ventilácia zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty vo vnútri rozvádzača a obmedzuje lokálne prehrievanie.

Produkty v eshope Schrack Technik

Dátové rozvádzače v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Nástenné oceľoplechové skrine - WST
Nástenné oceľoplechové skrine - WST

Nástenné skrine z oceľového plechu pre použitie v priemysle.

Radové stojanové skrine Cubico IP40
Radové stojanové skrine Cubico IP40

Radové stojanové skrine sú určené hlavne pre polyfunkčné, administratívne budovy, bytové domy a ľahký priemysel.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia
Zvodiče bleskového prúdu a prepätia

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia podľa najnovších požiadaviek IEC / EN 62305 a IEC / EN61643-11