Schrack Technik s.r.o.

Nariadenie o stavebných výrobkoch

Aký je účel nariadenia o stavebných výrobkoch v súvislosti s dátovými káblami a aké má účinky?

Dátové káble (len pevné káble, nie prepojovacie ani spojovacie) sú stavebným výrobkom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 305/2011. (EÚ) č. 305/2011. Nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 09.03.2011 a malo sa implementovať najneskôr do 01.07.2017, stanovilo klasifikáciu a porovnateľnosť požiarnych vlastností (z hľadiska dymivosti, tvorby horiacich častí a kyslosti) napájacích, ovládacích a komunikačných. Skúšanie a klasifikácia súvisiaca s výrobkom zabezpečujú konzistentné protipožiarne vlastnosti. Káble musia byť certifikované nezávislým notifikačným orgánom a klasifikované zodpovedajúcim spôsobom. 

Triedy reakcie na oheň 

Vzhľadom k mnohým normám a štandardom, ktoré sa zameriavajú na požiarnu klasifikáciu káblov, bolo potrebné všetky existujúce a často rôznorodé a protichodné „požiarne triedy“ zjednotiť. V STN EN 50575 došlo tiež k spojeniu čiastočných testov a overovaniu vlastností do jedného „testovacieho bloku“ (energetický obsah, šírenie ohňa, dymu, kyslosť, sálanie tepla a tvorba odkvapkávajúcich častí).

Aké rôzne triedy reakcie na oheň boli definované?

Správanie sa pri požiari sa rozlišuje na 7 tried (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca), pričom písmeno "A" znamená najvyššiu (nehorľavú) triedu a písmeno "F" najnižšiu (ľahko horľavú) triedu.