Schrack Technik s.r.o.
 • Analyzátor siete NA96 HD/HD+

  Meranie v 4 kvadrantoch

  Činná práca merateľná v 2 kvadrantoch

  Meranie strednej hodnoty a maximálnej strednej hodnoty výkonu

  Využitie prídavných modulov pre rozšírenie funkcií

Multifunkčný analyzátor siete určený na meranie rôznych elektrických veličín v sieťach NN. V závislosti na spôsobe pripojenia zariadenia sa meranie môže vykonávať v 2-, 3- alebo 4-vodičovej sieti s rôznym zaťažením. Tento prístroj má schopnosť zaznamenávať a ukladať rôzne hodnoty prúdov, napätí, frekvencií a výkonov a účinníka v 4 kvadrantoch. Je vhodný pre montáž do dvier rozvádzačov s výrezom 92x92mm. Je jednoducho programovateľný pomocou integrovaných talčidiel a menu alebo pomocou softvéru Midas Evo, ktorý umožňuje odosielanei a ukladanie dát na vzdialené PC. 

Pre zobrazenie dátového listu kliknite sem

 

 

Analyzátor NA96 v eshope

Funkcie analyzátora siete

 • Meranie v 4 kvadrantoch

 • Činná práca merateľná v 2 kvadrantoch
 • Meranie strednej hodnoty a maximálnej strednej hodnoty výkonu
 • Využitie prídavných modulov pre rozšírenie funkcií
 • Napätie: fázové, združené; minimálne a maximálne vo fáze; a pod.
 • Prúd: fázový a nulový vodič; celkový prúd, vyššie harmonické vo fázach; a pod
 • Výkon: celkový a fázový pre činnú, jalovú a zdanlivú zložku; a pod.
 • Účinník: celkový; v každej fáze
 • Frekvencia
 • Prevádzkové hodiny
 • Činná práca: pozitívna v každej fáze; negatívna celková
 • Jalová práca: pozitívna v každej fáze; negatívna celková

Moduly pre rozšírenie funkcionality analyzátora siete

Prídavné moduly sa využívajú výhradne zapojené do analyzátora sietí NA96 alebo NA96+. Do analyzátora siete je možné súčasne zapojiť 4 moduly rozširujúce funkcionalitu analyzátora. Komunikačné moduly cez zbernicu RS485 alebo Ethernet sa dokážu pripojiť a komunikovať so vzdialeným počítačom. Sú programovateľné priamo cez rozhranie analyzátora alebo pomocou softvéru, ktorý je kompatibilný s operačným systémom Windows.

Prídavné moduly v eshope

 • Alarmový modul

... umožňuje pomocou dvoch zapínacích kontaktov kontrolovanie dvoch meraných veličín pomocou dvoch hraničných kontaktov. Vyhodnocovanú veličinu je možné si vybrať priamo z analyzátoru. Nastavuje sa hraničná hodnota s hysterézou a prípadným oneskorením. Po prekročení prahovej hodnoty vybranej veličiny sa kontakt zopne. NA96 dokáže prijať dva tieto moduly, je teda možné sledovať 4 veličiny súčasne.

 • Analógový modul

... konvertuje zvolené veličiny vybrané v analyzátore na analógový signál v podobe 4 až 20mA. Pomocou menu analyzátora je možné nastaviť konkrétnu veličinu, počiatočnú a konečnú hodnotu veličiny. Každý modul obsahuje dva analógové výstupy, ktoré môžu odosielať rôzne veličiny. NA96 dokáže prijať dva tieto moduly, je teda možné sledovať 4 veličiny súčasne.

 • Ethernetový modul

... v kombinácii s analyzátorom NA96/NA96+ umožňuje posielanie meraných dát v reálnom čase na vzdialený počítač, do lokálnej siete LAN alebo na Webserver, na ktorý je možné sa vzdialene pripojiť bez potreby ďalšieho softvéru (potrebný je len internetový prehliadač). Maximálna prenosová rýchlosť cez modul je 10Mb/s.

 • Impulzný modul

... slúži na odosielanie nameranej spotreby energie pomocou dvoch programovateľných impulzných výstupov. Modul dokáže pomocou impulzov (1 impulz = 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 kWh (kvarh) prenášať informáciu o nameranej pozitívnej a negatívnej činnej a jalovej energii. Modul môže byť v analyzátore obsiahnutý dvakrát, čo dáva dokopy 4 impulzné výstupy.

 • Pamäťový modul + RS485

... pamäťový modul s rozhraním RS485 slúži na ukladanie nameraných dát a následne na komunikáciu so vzdialeným počítačom. Modul umožňuje s pomocou softvéru zobraziť uložené dáta s vybranou selektivitou časového úseku. Podľa nastavenia dokáže modul poskytnúť dáta až 5760 hodín dozadu. Pre stiahnutie dát je možné použiť softvér IDM Evo.

 • Komunikačné moduly RS232 a RS485

... dokážu komunikovať s analyzátorom online cez zbernicu RS232 alebo 485 pomocou protokolu JBUS / MODBUS RTU. Na zbernicu RS485 je možné zapojiť 32 analyzátorov bez repeaera a až 255 analyzátorov s použitím repeatera. Do NA96 môže byť zapojený jeden takýto modul.

Tabuľka kompatibility modulov

Obj. číslo modulu / slot A B C D
MGF3900A áno áno áno áno
MGF3900I áno áno áno áno
MGF3900M - - áno áno
MGF3900S áno - - -
MGF3900R áno - - -
MGF3900E áno - - -
MGF3900B áno - - -
MGF3900P áno - - -
MGF3900L áno - - -

 

 

IDM Evo

IDM Evo je multifunkčný program navrhnutý na pomoc koncovému užívateľovi odčítať namerané hodnoty z analyzátorov siete NA96 a NA96+.

Program môže byť nainštalovaný na ľubovoľný počítač s operačným systémom Windows 32/64-bit.

Pomocou pamäťového modulu MGF3900S je možné si do počítača stiahnuť údaje namerané analyzátorom siete do .csv súboru.

 

V prípade záujmu o softvér alebo o ďalšie informácie ako komunikačné protokoly, online školenia alebo technické konzultácie kontaktujte pm(at)schrack.sk alebo vyplňte formulár v dolnej časti tejto stránky.

 

Žiadosť o softvér IDM Evo