Schrack Technik s.r.o.
 • Problematika CPR

  Zaradením káblov a vodičov medzi stavebné výrobky sa rozšírila oblasť vlastností a kritérií, ktoré kábel ako riadny stavebný výrobok musí splniť. Všetko, čo potrebujete vedieť, sme zhrnuli na tejto stránke.

Zdroj: Jiří Kořínek www.schrack.cz

Legislatíva v Slovenskej Republike

Už v roku 2004  začali platiť technické podmienky požiarnej ochrany stavieb t.j. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z konceptu CPD (Construction Products Directive) a uvádzajúc do praxe smernicu Rady Európskej únie 89/106/EEC sa začali postupne zjednocovať požiadavky na výrobky používané na stavbách s cieľom minimalizovať riziká požiaru a zabraňovať ich šíreniu pri požiari.

V máji 2008 predložila Komisia návrh nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvedení stavebných výrobkov na trh. Toto nariadenie bolo schválené pod číslom 305/2011, zverejnené v oficiálnom vestníku EU dňa 4.4.2011 s účinnosťou od 24.4.2011. Na rozdiel už nový predpis pod skratkou CPR (Construction Products Regulation - Nariadenie o stavebných výrobkoch) vyžaduje od predošlej CPD smernice (89/106/EEC) priamu a jednotnú implementáciu do národného práva členských štátov Európskej únie.

   Pôvodná CPD smernica č. 89/106/EEC bola prijatím nového nariadenia zrušená, ale v platnosti ostávajú národné predpisy, do ktorých bola Smernica implementovaná. Podľa nich bolo možné posudzovať stavebné výrobky až do 1.7.2013.

Na Slovensku boli medzitým vydané Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 a neskôr bol schválený aj Zákon č. 133/2013 Z.z.  o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ktorý priamo nadväzujú Vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Táto vyhláška bola o niekoľko rokov inovovaná a upravená do Vyhlášky MDVRR SR č.177/2016 Z.z., ktorá je v platnosti do dnes.

V rámci tohto legislatívneho procesu boli KÁBLE A VODIČE  zaradené medzi STAVEBNÉ VÝROBKY

Zaradením káblov a vodičov medzi stavebné výrobky sa rozšírila oblasť vlastností a kritérií, ktoré kábel ako riadny stavebný výrobok musí splniť. Jedným z kritérií je tiež „spôsob reakcie na oheň“, ktorý v rámci harmonizovanej normy STN EN 50575 stanovuje triedy reakcie na oheň pre káble a vodiče ako stavebné výrobky.

Koho sa táto norma týka?


  1)   VÝROBCOVIA KÁBLOV A VODIČOV

   Akýkoľvek kábel musí byť správne zaradený a začlenený do príslušnej triedy reakcie na oheň. To so sebou prináša nutnosť úpravy výrobných postupov, certifikáciu a tiež vystavenie príslušných dokumentov potvrdzujúcich uvedené vlastnosti. Káble Schrack Technik, na ktoré sa vzťahuje CPR, majú všetky náležitosti v súlade s nariedením 305/2011.

 

2)     PROJEKTANTI

   Projektanti a architekti vrátane stavebných inžinierov musia byť oboznámení s touto problematikou, pretože sa predpokladá postupné rozširovanie stavebných výrobkov a sprísňovanie požiadaviek na stavebné výrobky.

 

3)     MONTÁŽNE A INŠTALAČNÉ FIRMY

   Inštalačným firmám sa z pohľadu samotnej montáže veľa nemení. Kľúčovým prvkom zostáva voľba stavebných výrobkov z pohľadu požadovanej špecifikácie a dokumentácie. Dôležitá je kontrola správnej triedy reakcie na oheň a „kontrola prevedení“ kábla. Kompletné informácie o požiarnych vlastnostiach sú dostupné na našich webových stránkach (www.schrack.sk) u každého káblového produktu!  

STN EN 50575 - Norma pre káble ako stavebné výrobky

   Táto harmonizovaná norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti a reakcie na oheň, skúšobné a hodnotiace metódy pre elektrické káble používané pre dodávku elektrickej energie a pre kontrolné a komunikačné účely, ktoré sú určené pre použitie v stavbách a podliehajú požiadavkám vlastností reakcie na oheň. Káble zahrnuté v tejto norme sú určené pre použitie na dodávku elektrickej energie a komunikácie v budovách a iných inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie požiaru a dymu.

Od 1.7.2017 platí povinnost pre splnenie požiadaviek vyplývajúcich z normy !

 Dôsledky zavedenia normy a kompletnej legislatívy CPR

 • Zavedenie nových tried reakcie na oheň
 • Nový dokument - Vyhlásenie o parametroch (DoP – Declaration of Performance)
 • Označovanie stavebných výrobkov značkou CE
 • Zmena dokumentácie (technické listy, katalógy, online média, štítky a popisy produktov)
 • Obmedzenie používania výrobných materiálov na báze PVC z dôvodu ochrany ľudského zdravia 

Triedy reakcie na oheň

 Vzhľadom k mnohým normám a štandardom, ktoré sa zameriavajú na požiarnu klasifikáciu káblov, bolo potrebné všetky existujúce a často rôznorodé a protichodné „požiarne triedy“ zjednotiť. V STN EN 50575 došlo tiež k spojeniu čiastočných testov a overovaniu vlastností do jedného „testovacieho bloku“ (energetický obsah, šírenie ohňa, dymu, kyslosť, sálanie tepla a tvorba odkvapkávajúcich častí).

Zdroj: Jiří Kořínek www.schrack.cz

Sedem tried reakcie na oheň Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca

Aca platí pre nehorľavé výrobky, ako sú káble s keramickou izoláciou.

B1ca predstavuje vrcholnú triedu z pohľadu horľavosti káblov.

B2caJedná sa predovšetkým o bezhalogénové káble, nízkodymivé a oheň retardujúce.

Cca odpovedá káblom, ktoré môžu prispievať k určitému šíreniu požiaru, a majú zníženú dymivosť.

Dca odpovedá požiarnym vlastnostiam typickým pre PVC káble s plášťom IEC 60332-1, alebo bezhalogénové káble.

Eca je vytvorená pre káble, ktoré spomaľujú šírenie plameňa pri malých požiaroch, ale pre ktoré nebola stanovená tvorba tepla a dymu, typické PVC káble.

Trieda Fca predstavuje horľavé káble nesplňujúce požiadavky triedy Eca a ich použitie v budovách nie je povolené (resp. upravené inou normou, napr. STN EN 50174-1). 

Trieda reakcie na oheň / Dymivosť / Tvorba horiacich častí / Kyslosť

Ktoré triedy spľňajú dátové káble od Schrack Technik?

HSEKU4233B Kábel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1.300MHz, B2ca s1, d1, a1

HSEKU4233B

Kábel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23 1.200 MHz, B2ca s1, d1, a1

HVSKP423BA

HSEKP422HB Kábel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG22,1.200 MHz, B2ca s1 d1 a1

HSEKP422HB

Označovanie výrobkov značkou CE

  Označenie CE je pre káble a vodiče podliehajúce tejto norme povinné. Najneskôr 1. júla 2017 sa nové označenie CE musí objaviť na obaloch. Výrobcovia káblov, ktorí chcú označiť svoje výrobky CE, musia vypracovať DoP. Vypracovaním DoP výrobca garantuje, že výrobok spĺňa požiadavky uvedené v norme. Výrobca musí vytvoriť DoP pre každý stavebný výrobok. Účasť na certifikácii produktu vykonávanej notifikovanými a autorizovanými osobami (nezávislé skúšobne a laboratória) sa kombinuje s triedou reakcie na oheň. Spôsob kontroly je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Trieda reakcie na oheň Systém kontroly Účasť notifikačnej osoby
Aca, B1ca, B2ca, Cca 1+ • Vzorková skúška typu
Dca, Eca 3 • Vzorková skúška typu
Fca 4 • Nie je

   Pokiaľ napr. vlastnosti káblov triedy Fca deklaruje sám výrobca, produkty triedy Dca alebo Eca musia prejsť systémom nezávislého testovania a overovania vlastností u notifikovanej osoby. Táto notifikovaná osoba musí byť uvedená na obale výrobku!

Riešenie problematiky z praktického hľadiska

     Naša spoločnosť sa uvedenou problematikou intenzívne zaoberá a požiadavky noriem aplikuje priamo do praxe. Prijali sme všetky opatrenia týkajúce sa CPR – od kompletnej dokumentácie až po čiastočné testovanie a certifikáciu káblov. V súčasnej dobe sú k dispozícii nasledujúce informácie:

 • Začlenenie káblov Schrack Technik do tried reakcie na oheň
 • Vypracované dokumenty – Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku
 • Certifikáty o prevedených skúškach – triedy B2ca
 • Notifikačná osoba a informácie o prevedených testoch

Triedy reakcie na oheň

   Všetky káble Schrack Technik sú zaradené do konkrétnej triedy reakcie na oheň. Príkladom môžu byť metalické dátové káble HSEK/HVSK.

Označovanie výrobkov - štítky

Všetky obalové materiály káblov (škatule, cievky) majú viditeľné označenie všetkých požadovaných informácií (číslo notifikační osoby, trieda reakcie na oheň, odkaz na Vyhlásenie o parametroch,..)

E-shop

V našom eshope sú k dispozícii kompletné informácie o CPR ku každému káblovému výrobku. Stačí zadať do vyhľadávacieho poľa objednávacie číslo, napr. HSEKU424P0.

V časti Na stiahnutie nájdete aktuálne znenie Vyhlásenia o parametroch v slovenskom jazyku. U každého kábla je možné zistiť triedu reakcie na oheň a číslo DoP.