Schrack Technik s.r.o.
 • Prístroje detegujúce poruchu s oblúkom, séria LISA

  Prístroj AFDD odhalí vznikajúci poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický obvod od napätia.

Veľmi zaujímavou a inovatívnou skupinou prístrojov sú prístroje detegujúce poruchu s oblúkom (Arc fault detection device - AFDD). Tieto ochranné prístroje sú vyrábané podľa STN EN 626 06:2014, ktorá definuje nové prístroje, tzv. AFDD, ktoré sú určené k obmedzeniu nebezpečia vzniku a šírenia plameňov v koncových obvodoch pevnej inštalácie v dôsledku vplyvu prúdu poruchového oblúka, ktoré predstavujú nebezpečenstvo vyvolania vzplanutia a šírenia plameňa za určitých podmienok, pokiaľ horenie oblúka pretrváva.

Prístroj AFDD odhalí vznikajúci poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický obvod od napätia. Vďaka prevedeniu ako prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, ktorý je nezávislý na sieťovom napätí spája do jedného pristroja nadprúdovú a skratovú ochranu, ochranu proti chybovému prúdu a protipožiarnu ochranu.

Je vybavený štandardnými signalizačnými a bezpečnostnými prvkami ako ističe a prúdové chrániče.

 Vlastnosti v kocke:

 • Protipožiarna ochrana pomocou elektronického obvodu, ktorý deteguje poruchu s oblúkom
 • Odhalí poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický obvod
 • Signalizácia polohy kontaktov a spôsobu vypnutia (prúdový chránič, istič, AFDD)
 • Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou strmeňových a hlavičkových svoriek
 • Prístroj detegujúci poruchu s oblúkom podľa IEC 62606 / EN 62606.
 • Kombinovaný prístroj s vlastnosťami prúdového chrániča a ističa
 • Dvojpólový, obidva póly s istením
 • Voliteľné umiestnenie N-pólu, vľavo alebo vpravo
 • Trvalá kontrola stavu
 • Kontrola prepätia a prevádzkovej teploty
 • Strmeňové svorky s ochranou proti zlému pripojeniu pod svorku
 • Signalizácia LED pri detekcii elektrického oblúka
 • Skúšobný interval 6 mesiacov

 Tieto vlastnosti ho predurčujú pre použitie:

 • v objektoch s komplikovanou evakuáciou ako napr. materské školy, nemocnice alebo domovy dôchodcov,
 • v budovách so zvýšeným nebezpečím požiaru ako napr. hospodárske budovy alebo stolárstva,
 • v budovách z horľavých materiálov, napr. drevostavby, podkrovne nadstavby,
 • do budov s cennými predmetmi, napr. múzeá, knižnice.

 Protipožiarne systémy, AFDD v eshope

Čo dokáže AFDD odhaliť ?

 

a) Sériové poruchové oblúky (L)
Sú predovšetkým zapríčinené prerušením vodiča alebo stratou kontaktov v sérii so záťažou. V týchto prípadoch je prúd menší ako prevádzkový prúd a ističe ani prúdové chrániče nie sú schopné detegovať a vypnúť poruchu. Prístroje AFDD sú konštruované tak, aby detegovali sériové poruchové oblúky a prerušili obvod ešte pred tým, ako uvoľnená energia v mieste poruchy dosiahne hodnoty vedúce ku vzniku požiaru.

 b) Paralelné poruchové oblúky (L-N)
Spôsobuje ich elektrický oblúk, ktorý bol spôsobený zničenou izoláciou, ktorá umožnila spojenie dvoch vodičov. Veľkosť prúdu je daná celkovou impedanciou obvodov. Podľa veľkosti menovitého prúdu ochrany  (napr. istič), dôjde k vypnutiu obvodu. Pokiaľ je impedancia obvodov príliš vysoká a nie je dosiahnutá hodnota vypínacieho prúdu ochrany, k vypnutiu nemusí dôjsť. Prístroje detegujúce elektrický oblúk vypnú prúd poruchového oblúka, ktorý je väčší ako 2,5 A a prispievajú k bezpečnosti elektroinštalácie.

c) Paralelné poruchové oblúky (L-PE)
Poruchové oblúky voči zemi (PE) sú odhalené a vypnuté prúdovými chráničmi. Prúdové chrániče s IΔn 300 mA sú používane v elektroinštaláciách už niekoľko rokov. Prístroje AFDD rovnako detegujú tieto druhy poruchových oblúkov a riešia ochranu v miestach, kde prúdové chrániče nie sú inštalované. Nadprúdové ochranné prístroje ako ističe alebo poistky neposkytujú v niektorých prípadoch žiadnou ochranou, pretože impedancia porušeného obvodu môže byť príliš vysoká.

Poruchy v elektrickej inštalácii:

Sériová porucha

AFDD elektronicky kontroluje, či v príslušnom prúdovom okruhu nedošlo k požiaru káblov a v prípade nutnosti tento obvod vypne . Ak však došlo k sériovej chybe (požiar kábla), tak ju nerozpozná prúdový chránič ani istič, ale iba prístroj detegujúci poruchu s oblúkom AFDD.

Paralelná porucha L-PE

Pokiaľ dôjde k chybe medzi fázou a ochranným vodičom, rozpozná to prúdový chránič, kombinovaný chránič s ističom a AFDD a elektrický obvod odpoja od napätia.

Paralelná porucha L-L / L-N

Chybu medzi fázou a nulovým vodičom môže odhaliť istič, kombinovaný chránič s ističom a AFDD.

Príčiny vzniku poruchových oblúkov v elektroinštalácii:

 • Strata kontaktu spoja vplyvom nedostatočného dotiahnutia atď.
 • Stlačené káble spotrebičov a vedené k spotrebičom napr. nábytkom, samotným spotrebičom, dverami, oknom atď.
 • Príliš tesné úchyty pre upevnenie káblov
 • Príliš napnuté a ohnuté na hranici poškodenia
 • Nesprávnym alebo nadmerným používaním zničené prívodné káble, napr. ohýbaním a ťahaním za kábel, namotávaním
 • Vodič porušený klincom alebo skrutkou
 • Káble a ich izolácia zničená pôsobením UV žiarenia, teploty, vlhkosti alebo chemikálií.
 • Káble poškodené hlodavcami

Normy pre prístroje detegujúce elektrický oblúk v obvode

Vydaním medzinárodnej normy IEC 60364-4-42: 2010+A1:2014 a európskej normy HD 60364-4-42:2011+A1:2015 je použitie oblúkových ochrán vysoko doporučené a sú vyhodnotené ako najmodernejší prístroj pre takéto aplikácie. 

 

Norma STN 33 2000-4-42 (IEC 60364) platí pre elektrické inštalácie vzhľadom na opatrenia na ochranu osôb, hospodárskych zvierat a majetku pred: účinkami tepla, vznietením alebo znehodnotením materiálov a pred nebezpečenstvom popálenia spôsobeného elektrickým zariadením, plameňmi v prípade požiarneho nebezpečenstva šíreného z elektrických inštalácií do susedných požiarnych úsekov oddelených požiarnymi stenami, ktoré sú v blízkosti, a zhoršením bezpečnej funkcie elektrických zariadení vrátane napájaní na bezpečnostné účely.

Miesta kde sa odporúča použitie AFDD (podľa STN 33 2000-4-42+A1 / IEC 60364-4-42+A1/):Vzhľadom k jednoznačným prínosom AFDD bude normami stanovená povinnosť inštalácie pravdepodobne postupne narastať. Už dnes sú prístroje detegujúce poruchový oblúk (ochrany AFDD) uvádzané v českej technickej norme ČSN 33 2000-5-53, čl. 532.6, a pripravuje sa povinná štandardizácia v Rakúsku, v Nemecku, v Belgicku ako aj v ďalších štátoch EÚ.

– v objektoch, v budovách a v prevádzkových priestoroch, v ktorých sú lokalizované priestory určené na spanie;

– v priestoroch s rizikom požiaru z dôvodu druhu spracovávaných alebo uskladňovaných materiálov, t. j. v priestoroch BE2 (napríklad stodoly, drevospracujúce dielne, sklady horľavých materiálov);

– v priestoroch s horľavými konštrukčnými materiálmi, t. j. v priestoroch CA2 (napríklad budovy z dreva);

– v konštrukciách (stavebných prvkoch) šíriacich oheň, v priestoroch CB2;

– v priestoroch v ktorých môžu byť ohrozené predmety nenahraditeľnej hodnoty.

Vzhľadom k jednoznačným prínosom bude normami stanovená povinnosť inštalácie AFDD narastať ak už čo do počtu štátov tak čo do počtu noriem, v ktorých budú zmienené. Teraz už sú oblúkové ochrany AFDD (nepovinne) v norme ČSN 33 2000-5-53, čl. 532.6, pripravuje sa povinná štandardizácia v Rakúsku, Belgicku a v ďalších štátoch.

K dispozícii pre Vás!

Naša nová brožúra AFDD je Vám k dispozícii na všetkých pobočkách Schrack Technik STORE. Môžete si ho ale prelistovať aj v pohodlí Vášho domova či kancelárie a to v tlačenej, ako aj v interaktívnej verzii. Doručíme Vám ju samozrejme ZDARMA. 

Stiahnuť katalóg v PDF

Prelistovať online

Možnosť objednať katalóg v eshope!

Mohlo by Vás zaujímať

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia s vymeniteľným modulom
Zvodiče s vymeniteľným modulom

Predstavujeme Vám niekoľko nových typov zvodičov bleskového prúdu a prepätia, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších vydaní.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia
Zvodiče bleskového prúdu

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia podľa najnovších požiadaviek IEC / EN 62305 a IEC / EN61643-11

Radové stojanové skrine Cubico IP40
Skrine Cubico IP40

Radové stojanové skrine sú určené hlavne pre polyfunkčné, administratívne budovy, bytové domy a ľahký priemysel.