ISO certifikácia

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Schrack Technik má vybudovaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 (systém manažérstva kvality),  ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)  a STN OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). 

V rámci systému manažérstva kvality (ISO 9001) spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a stabilitu procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie, aby bola schopná uspokojovať potreby svojich zákazníkov za primeranú cenu. Mimo iného bolo prijatých nasledovných osem princípov:

  1. Orientácia na zákazníka
  2. Vodcovstvo
  3. Zapojenie ľudí
  4. Procesný princíp
  5. Systémový prístup k manažérstvu
  6. Neustále zlepšovanie
  7. Orientácia na fakty pri rozhodovaní
  8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi 

 

Prijatý systém enviromentálneho manažérstva (ISO 14001) znamená, že spoločnosť systematicky pristupuje k ochrane životného prostredia a starostlivosť o životné prostredie začleňuje do podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky . Podujali sme sa dlhodobo zmenšovať svoj enviromentálny dopad a riadime sa princípmi ekológie a trvalej udržateľnosti.  

 Spoločnosť venuje starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o čom svedčí aj udelený certifikát v zmysle systému manažmentu BOZP (BS OHSAS 18001). Neustále zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má pre nás okrem iného aj dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.